Table of Contents

Mathematics and mechanics (only archive)

Dobrovolsky D.S.
4-6
Klekovkin V.S., Danilova A.A.
7-11
Kotelnikov M.A., Basharova A.A., Shchenyatskiy A.V., Lekomtsev P.V.
12-14
Mormul R.V., Egorov M.Y., Porubov A.V.
15-18
Mormul R.V., Merzlyakov S.N., Egorov M.Y., Porubov A.V.
19-22

Energy, metallurgical and chemical engineering

Basharova A.A., Kotelnikov M.A., Shchenyatskiy A.V.
23-26
Vereshchagin M.O.
27-32
Mikhailov Y.O., Karavayeva A.S.
33-35
Seletkov S.G.
36-38
Seletkov S.G., Ivanova S.S.
39-41

Device engineering, metrology, measuring equipment and systems

Balagurov A.V., Merzlyakova K.G., Zikov A.M., Tyurin A.P.
42-47
Zabolotskikh V.I., Lipchenko Y.N., Romanov V.G., Sharipov R.R.
48-51
Zakirov M.F., Menshikov R.A., Shuklin I.V.
52-54
Osetrov V.G., Slashchev E.S.
55-58
Ushakov P.A., Shadrin A.V.
59-62
Yakimovich B.A., Shelkovnikova Y.N.
63-68

Computer linguistics (only archive)

Mokrousov M.N., Chirkova N.N.
69-74

Energy engineering (only archive)

Kasimov R.Z., Khisamutdinov M.F.
74-78
Novoselov M.L., Barsukov V.K.
79-85
Pushkarev A.E., Pushkarev I.A.
86-89
Shadrin I.K., Korepanov E.V.
90-95
Shutov V.S.
96-99

Nano techniques (only archive)

Ginchitskaya Y.N., Bochkareva T.V.
100-103