Publisher

PUBLISHER: Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Address: 426069, Russia, Izhevsk, 7, Studencheskaya Street

E-mail: izdat@istu.ru

Phone: +7 (3412) 77-10-75

Fax: +7 (3412) 58-38-77

WEB: http://istu.ru/

Sources of Support

FOUNDER: Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Address: 426069, Russia, Izhevsk, 7, Studencheskaya Street

E-mail: info@istu.ru

Phone: +7 (3412) 77-60-55

Fax: +7 (3412) 50-40-55

WEB: http://istu.ru/