Development of the Small and Medium Entrepreneurship at the National Level

Ivanová E., Hricišáková D.

Abstract


Small and medium enterprises are developed within the transformation process in Slovakia. Due to their flexibility and adaptability SME are considered to be the key element in the economy that is being revitalized. The adaptability and creativity of SME can meet the market demands in a flexible way. Small and medium-sized enterprises play an important role at the labour market as they employ 70 per cent of labour power. Development of SME is conditioned by development of large companies and clusters that have been developed lately, and play a key role in the process of SME development.

Keywords


business; small and medium-sized enterprise; SME importance; SME support and promotion; institutional support; legislation backing

References References

Alexy J., Sivák R. Podniková ekonomika. – 3. vyd. – Bratislava : IRIS, 2005. – ISBN 80-89018-82-3.

Holešová H. Malé a stredné podnikanie. – Bratislava : Grafis, 2003.– ISBN 80-968789-9-9.

Chodasová A., Bujnová D. 2008. Podnikanie v malých a stredných podnikoch. – 2. vyd. – Bratislava : Ekonóm, 2008. – ISBN 978-80-225-2554-1.

Podnikové hospodársvo / M. Kupkovič [a kol.]. – 6. doplnené vyd. – Bratislava : Sprint vfra, 2002. ISBN

-88848-93-8

Strážovská E., Strážovská Ľ. Obchodné podnikanie. – Bratislava : Sprint vfra, 2000. – ISBN 80-88848-64-4.

Kubrická M. Podpora malého a stredného podnikania v Slovenskej republike. 2009 – sprievodca iniciatívami [online]. – Bratislava : Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, 2009. – URL: http://nadsme.sk/ mediafiles//Publikacie/sprievodca_iniciativami_09.pdf

NARMSP. 2010. Výročná správa 2009 [online]. – Bratislava : NARMSP, 2010. – URL: http://nadsme.sk/mediafiles// Admin/Vyrocnasprava_2009.pdF

URL: http://www.nadsme.sk/?article=134#Za%C4%8 Diatok

URL: http://www.msponline.sk/?q=node/334

URL: http://www.sario.sk/?sario

Nariadenie komisie (ES) č. 1998/2006 z 15.decembra 2006 o uplatnení článkov 87ª 88 // Úradný vestník EÚ. – 2006.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2012 Bulletin of Kalashnikov ISTU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


ISSN 1813-7903 (Print)
ISSN 2413-1172 (Online)