Table of Contents

Mechanical engineering (only archive)

Pisarev S.A., Chirkov D.V., Farkhetdinov R.R.
4-7
Karakulov M.N., Isupov M.G., Melnikov A.S., Sablin A.E.
7-10
Pisarev S.A., Chirkov D.V., Farkhetdinov R.R., Farkhetdinova Y.S.
10-13
Pisarev S.A., Farkhetdinova Y.S.
13-16
Pisarev S.A., Chirkov D.V., Farkhetdinova Y.S.
16-20
Suntsov A.S.
20-22
Bruzhas V.V., Lopatin B.A., Poluektov E.A.
22-25
Khramov S.N.
25-27
Khaziev T.R., Lopatin B.A., Poluektov E.A.
27-30
Kozlov V.V., Medved I.V., Zontova T.V.
31-35
Ibrahim N.I.
35-38

Economics (only archive)

Volkova T.G., Epifanov D.Y.
39-41
Domnina K.L., Grakhov V.P., Titova O.V.
41-44
Zakirova L.L., Volkova T.G.
45-47
Shatalova O.M., Testova I.N.
47-50
Shatalova O.M.
50-53
Revenko N.F., Gadzhikurbanov D.M.
53-57
Yakushev N.M., Drogomiretsky A.V.
57-60
Sergeev N.N.
60-62
Shatalova O.M., Matveeva I.V.
62-68

Radio engineering and communications (only archive)

Kuznetsova V.A., Muravyov V.V.
69-72
Klimov I.Z.
72-74
Klimov I.Z., Bustami R.
75-76
Popko K.S.
77-79

Informatics, Computer Science and Control (only archive)

Obukhova E.N.
80-82
Sufiyanov V.G.
82-85
Sokratov A.V.
85-87
Mishchenkova O.V.
88-93

Educational sciences (only archive)

Oleneva Y.V.
94-95
Ponomarenko E.P., Barmina B.A.
96-98
Syvtsev N.S., Volovik I.V.
98-101
Ustinova N.P.
101-103
Gusarova A.N., Blinova M.L., Zagaynov I.A.
103-104
Grakhov V.P., Kislyakova Y.G., Saidova Z.S.
105-107