Table of Contents

Mechanical engineering (only archive)

Dobrovolsk D.S., Dobrovolsky V.I., Dobrovolsky S.V.
4-5
Trubachev E.S., Pushkarev A.E., Pushkareva T.A.
6-8
Ivanov K.M., Yakovlev P.D., Yakovlev S.P.
9-12
Anferov V.N., Kuzmin A.V.
12-16
Kovalenko R.K., Anferov V.N.
17-20
Tsukanov O.N.
20-23
Lustenkov M.E., Lustenkova E.S.
23-27
Dankov A.M.
27-34
Antonjuk V.E., Poddubko S.N.
34-38
Kozlov V.V., Zontova T.V.
38-41
Ishin N.N., Goman A.M., Skorokhodov A.S.
42-45
Volkov G.Y., Kolmakov S.V., Fadyushin D.V.
45-49

Economics (only archive)

Grakhov V.P., Kislyakova Y.G., Ivanova T.N.
50-53
Kasatkina E.V.
53-59
Startsev Y.N., Taradanov В.A.
59-61
Romanova M.V.
62-64
Mezrina N.M.
64-69
Ivanova I.B., Kharisova L.R., Nuretdinova L.F.
69-71
Zemtsova N.V., Atnazheva V.K.
72-74
Lagunova T.P., Lagunov Y.P., Babintseva A.B.
74-77
Drogomiretsky A.V., Solovyov M.S.
77-79
Ibragimova L.A.
79-83

Radio engineering and communications (only archive)

Klimov I.Z.
84-86
Kaysina I.A., Vasiliev D.S., Abilov A.V.
87-90

Informatics, Computer Science and Control (only archive)

Ibrahim I.N.
91-94
Klekovkin V.S., Goltsova O.B., Goltsova E.V., Sozonova N.A.
95-98
Mitrofanova E.A., Mokrushina E.S.
98-100
Lekontseva Y.A., Ermilov V.V.
101-104
Al Akkad М.А.
104-108
Domnina K.L., Karakulov M.N.
108-110

Educational sciences (only archive)

Anisimova A.Y., Gibadyllin I.G.
111-113
Makarova T.G., Hamouda A.V.
114-115
Martyanova I.A.
116-118
Gibadullin I.G., Kozhevnikov V.S., Smirnov А.А.
118-121
Dymova I.A., Karoyan A.A.
121-124
Mishina S.V.
124-126