Table of Contents

Mathematics and mechanics (only archive)

Dorohov A.N.
5-8
Korobeynikov A.V., Smirnov V.S., Pogudin S.I., Gafarov R.M., Egorov S.F.
9-12

Energy, metallurgical and chemical engineering

Volohin V.A.
13-15
Dorodov A.A.
16-19
.
20-23
Dyakonov A.V., Dorodov A.A.
24-27
Kutergin V.A., Sukhikh R.V., Turygin Y.V.
28-31
Malina O.V., Zarifullina E.G.
32-34
Puzanov Y.V., Pechenkin I.A., Bazhin A.G., Puzanov V.Y., Nekopytkin V.V., Golikov V.V.
35-38
Razzhivina M.A., Yakimovich B.A., Korshunov A.I., Tyurin I.Y.
39-41
Yakimovich B.A., Korshunov A.I., Kuznetsov A.P., Dombrachev A.N., Tyurin I.Y.
42-44

Device engineering, metrology, measuring equipment and systems

., ., .
45-49
., ., .
50-54
.
55-58
., ., .
59-62
., .
63-66

Earth sciences

Alekseev V.A., Usolcev V.P., Yuran S.I.
67-72
Kudelkin V.A., Yannikov I.M.
73-76
Yannikov I.M., Kudelkin V.A., Soboleva N.V.
77-82
Yannikov I.M., Kudelkin V.A., Telegina M.V., Gabrichidze T.G.
83-87

Computer linguistics (only archive)

Baranov V.A., Gnutikov R.M., Zlivko S.D.
88-92
Mokrousov M.N.
93-96

Energy engineering (only archive)

Didenko V.N., Kashin E.M.
97-100

Nano techniques (only archive)

Gordina A.F., Polyanskikh I.S., Yakovlev G.I., Dobrovolskiy D.S., Bekmansurov M.R., Kuchina Y.N.
101-105